Besteforeldre - bestemor - bestefar

     Besteforeldre.no

   Besteforeldre finnes i alle
    størrelser og i flere farger.
Hans Oscar 6 år
 
MENY

MENY

Startsiden
Om besteforeldre
Veiledning

Forskning
Lov og rett
Mine besteforeldre
Aktivitetstips
Om oss
 


REDAKTØR

Besteforeldre.no er et uavhengig nettsted for besteforeldre.
Nettstedet er ikke knyttet til noen forening eller interesse-organisasjon.
[LES MER]
Besteforeldre.no redigeres av Oddbjørn Evenshaug.


 
Lov og rett
 

Troxel mot Granville-saken

I løpet av 1970- og 1980-tallet vedtok en mange av delstatene i USA meget liberale lovbestemmelser om besteforeldres samværsrett. I mange tilfelle dreier det seg om ”vidåpne” regler som gir både besteforeldre og andre anledning til ”når som helst” å gå til retten med krav om samvær så sant dette tjener ”barnets beste”. Det gjelder også om begge foreldrene lever og bor sammen. Det har ført til mange opprivende rettssaker, og den mest kjente er den såkalte Troxel mot Granville-saken.

Saken dreide seg om Gary og Jennifer Troxel som søkte rett til samvær med to sønnedøtre. Jentenes foreldre, Brad Troxel og Tommie Granville, var ikke gift, men levde i samboerforhold inntil de etter noen år skilte lag i 1991. Brad flyttet da til sine foreldre. Jentene besøkte her sin far ukentlig i henhold til samværsavtale. I 1993 begikk Brad selvmord, og etter hans død fortsatte de to jentene å besøke sin farmor og farfar regelmessig. Etter en tid informerte moren besteforeldrene om at besøkene ville bli begrenset til en søndag i måneden uten overnatting. De to jentene var da 4 og 6 år gamle.

Dette skjedde i forbindelse med at jentenes mor, Tommie, hadde funnet en ny mann og giftet seg. Begge hadde barn fra tidligere forhold, og etter en tid fikk Tommie og den nye ektemannen et barn sammen. Tommie - som var hjemmeværende husmor - argumenterte blant annet med at den nye, store ”blandingsfamilien” trengte tid til å leve seg sammen og finne ro og struktur i familielivet. I 1996 adopterte stefaren de to døtrene til avdøde Brad Troxel.

Besteforeldre går til retten
Besteforeldrene ville ha samvær hver annen weekend med overnatting, samt enkelte andre helligdager og to uker om sommeren. De ønsket megling i saken, men moren mente at hun som skikket forelder selv var i stand til å avgjøre hvem barna skulle besøke og når. Besteforeldrene gikk da til retten og begjærte kjennelse for rett til mer samvær. Hjemmelen for kravet fant de i en bestemmelse i hjemstaten Washingtons lovverk, som åpnet for at en "hvilken som helst person når som helst" kan fremme krav for retten om samvær med et barn så sant dette er til "barnets beste". Dommeren ga besteforeldrene medhold og fastsatte rett til samvær ­én weekend i måneden, én uke om sommeren og fire timer på hver av besteforeldrenes fødselsdag.
Moren tok saken til appellretten, som omgjorde kjennelsen.

Krenkelse av foreldreretten
Besteforeldrene appellerte da til staten Washingtons Supreme Court, men nådde heller ikke her fram. Supreme Court fastslo at kjennelsen i lavere rett på en ukonstitusjonell måte krenket foreldres fundamentale rett til å oppdra sine barn uten innblanding fra statens side. Ifølge Supreme Court kan en stat krenke denne retten bare så sant det dreier seg om å hindre at barnet skades. Supreme Court fant at den aktuelle lovbestemmelsen som hjemlet kjennelsen i lavere rett, ikke var i samsvar med denne begrensningen.

Supreme Court mente at dommeren i lavere rett hadde hatt et galt perspektiv for sin beslutning: I stedet for å gå ut i fra at barnas mor som skikket forelder handlet til barnets beste, hadde dommeren lagt til grunn at besteforeldrenes begjæring om mer samvær var til barnets beste. Dette førte til at dommeren konkluderte med at moren skulle ha tillatt mer samvær med besteforeldrene med mindre moren kunne dokumentere at mer samvær ikke ville være til barnets beste. Det var denne tilnærmingsmåten Supreme Court mente ikke i tilstrekkelig grad beskyttet morens rett til å ta beslutninger i barnas liv.

Høyesterett
Besteforeldrene fikk anledning til å prøve saken for USA's høyesterett, som i juni 2000 fastholdt kjennelsen i staten Washingtons Supreme Court om at den opprinnelige dommen på en ukonstitusjonell måte krenket foreldrenes rettigheter. Selv om den føderale høyesterett beskrev den aktuelle lovbestemmelsen i staten Washington som "breathtakingly broad", avholdt den seg med knapt flertall fra å stemple lovbestemmelsen som ukonstitusjonell, og nøyde seg med å fastslå at lavere rett hadde anvendt loven på en feil måte. En av dommerne argumenterte imidlertid for den oppfatning at lovbestemmelsen i seg selv var i strid med USA's grunnlov.
Avgjørelsen i USA’s høyesterett styrket utvilsomt den oppfatning at foreldrene har en fundamental rett til å oppdra sine barn uten innblanding fra statens side. Men avgjørelsen er interessant også med tanke på hva høyesterett ikke uttalte. Blant annet gav retten ikke besteforeldre noen spesiell status i forhold til andre tredje parter i spørsmålet om samvær. Retten gav heller ikke foreldrene noen absolutt vetorett i samværssaker. Endelig trakk retten ikke opp noen generelle retningslinjer til hjelp for dommerne verken for hvordan de skal vurdere krav om samvær eller for hvordan foreldrenes rettigheter skal beskyttes.

Helt fram til besteforeldrene Troxel førte saken til USA's høyesterett nektet barnas mor aldri besteforeldrene å ha samvær med de to barnebarna. Rett etter at de appellerte til høyesterett ba besteforeldrene igjen om samvær. For første gang i løpet av de seks årene saken hadde pågått, lot barnas mor da være å svare på forespørselen.

Se også
* Kan besteforeldre få samværsrett?
* Besteforeldres samværsrett i andre land
* Skal besteforeldre ha rett til samvær med barnebarn?

[Til toppen]

_______________

[Hjem] [Om besteforeldre] [Veiledning] [Forskning] [Lov og rett] [Aktivitetstips]
 [Mine besteforeldre] [Om oss]

Copyright © 2005-2017 Besteforeldre.no All rights reserved

Ansv. redaktør Oddbjørn Evenshaug

 

 

 

 

 
GODE RÅD


Ti råd til besteforeldre
Les våre ti råd til besteforeldre om deres forhold til barnebarn og deres foreldre.  
- Les også våre
ti råd til foreldre

og
ti råd til barnebarn


ARVEREGLENE
Ønsker du at barnebarna dine skal arve noe etter deg?
Les om arvereglene, om testamente og veiledning om hva du bør tenke på når det gjelder arv til barnebarna.

I MEDIENE

Her finner du linker til medieoppslag som på ulike måter gjelder besteforeldre.
Klikk her
 

Right 3