Besteforeldre - Bestemor - Bestefar

 

     Besteforeldre.no

   Besteforeldre finnes i alle
    størrelser og i flere farger.
Hans Oscar 6 år
MENY

MENY

Startsiden
Om besteforeldre
Veiledning

Forskning
Lov og rett
Mine besteforeldre
Aktivitetstips
Om oss
 


REDAKTØR

Besteforeldre.no er et uavhengig nettsted for besteforeldre.
Nettstedet er ikke knyttet til noen forening eller interesse-organisasjon.
[LES MER]
Besteforeldre.no redigeres av Oddbjørn Evenshaug.


 
Om besteforeldre


 

Besteforeldrenes funksjoner og oppgaver

Besteforeldre er litt foreldre, litt lærer og litt bestevenn. (Ukjent forf.)

Besteforeldrerollen er annerledes enn foreldrerollen. Besteforeldrene har ikke det primære ansvaret for barnebarna. Det er foreldrene som har det man i pedagogikken kaller det primære pedagogiske mandatet, dvs. hovedansvaret for å ivareta omsorgen for barna og førsteretten til å bestemme i barnets liv og barnets oppdragelse.

Støttespillere
Derfor kan ”støttespillere” stå som en fellesbetegnelse for de mange roller, oppgaver og funksjoner som besteforeldre har i forholdet til sine barnebarn og deres foreldre. På grunn av det nære slektsbåndet står ingen nærmere til for å ivareta en slik rolle enn besteforeldrene. Det betyr selvsagt ikke at også andre slektninger og venner i familiens sosiale nettverk både kan og bør ha viktige støttefunksjoner for foreldre og barn.

Sentrale roller
I besteforeldrelitteraturen kan en finne mange forsøk på å kategorisere besteforeldrenes funksjoner og oppgaver. Den amerikanske besteforeldreforskeren Arthur Kornhaber opererer for eksempel med hele 11 besteforeldrefunksjoner, der både rollen som ”helt”, ”trollmann” og ”elev” inngår i rekken ved siden av oppgaver som ”historiker”, ”mentor” og ”lærer”. Etter vår oppfatning skulle en kategorisering i følgende fem roller dekke det vi oppfatter som de mest sentrale besteforeldrefunksjonene:

> Omsorgsgiver
> Kamerat og venn
> Lærer og mentor
> Forbilde (rollemodell)
> Historieforteller

Disse ulike rollene henger mer eller mindre sammen, og det kan være vanskelig å skjelne mellom dem. Det gjelder særlig rollen som lærer, mentor, tradisjonsformidler og forbilde. Likevel tror vi det kan være nyttig å se litt på dem hver for seg – for å få fram det karakteristiske ved hver enkelt av dem.

Vi har i særskilte kapitler tatt for oss hver enkelt av disse rollene og utdypet hva man kan legge i dem. Innholdet i hver enkelt av disse begrepene kan naturligvis diskuteres. Verken inndelingen eller betegnelsene er her hovedpoenget. Det viktigste er å få fram at besteforeldre kan ha mange og varierte oppgaver og funksjoner i forholdet til barnebarna og foreldrene.

Ingen klarer alt
To momenter skal understrekes. For det første kan en slik opplisting av oppgaver fort oppleves som en tvangstrøye og skape mismot. ”Ja men, jeg er ikke i stand til å fylle alle disse oppgavene”, vil mange si, og dermed føler man seg kanskje mislykket.

Slik skal ingen behøve å tenke. Besteforeldre er ulike, og forutsetningene og mulighetene varierer. Noen har sviktende helse, andre har dårlig råd. Interessene varierer, og noen har mye ansvar på annet hold og makter rett og slett ikke mer. Ingen klarer alt. Men alle kan klare noe. Så får en prøve å finne sin oppgave og sin form og gjøre så godt en kan. Kjærligheten til barn og foreldre er ikke avhengig av at en er perfekt, og ingen har rett til å dømme andre. Det viktigste for barnebarna er å oppleve at det besteforeldre gjør for dem – mye eller lite – er gjort i kjærlighet.

Oppgavene endrer seg
For det andre: Besteforeldrerollen er ikke noe statisk. Den er dynamisk – og forandrer seg med så vel barnebarnas som besteforeldrenes utvikling. Derfor vil besteforeldrene ha ulike oppgaver og funksjoner etter hvert som årene går. Noen oppgaver vil nok være der i større eller mindre grad hele veien. Det gjelder kanskje ikke minst oppgaven som tradisjonsformidler og forbilde, mens omsorgsoppgaven gjerne vil avta noe etter hvert som barnebarna når ungdomsalderen og voksen modenhet, mens mentorrollen ofte blir mer framtredende når barnebarna kommer i tenårene. Dessuten kan spesielle omstendigheter føre til at en enkelt oppgave blir særlig aktuell. Et godt eksempel er hvis familien kommer i en krise, eksempelvis ved foreldrenes skilsmisse. Da trer omsorgsfunksjonen fram som særlig aktuell.

[Til toppen]

_______________

[Hjem] [Om besteforeldre] [Veiledning] [Forskning] [Lov og rett] [Aktivitetstips]
 [Mine besteforeldre] [Om oss]

Copyright © 2005-2017 Besteforeldre.no All rights reserved

Ansv. redaktør Oddbjørn Evenshaug

 

 

 

 

 
GODE RÅD


Ti råd til besteforeldre
Les våre ti råd til besteforeldre om deres forhold til barnebarn og deres foreldre.  
- Les også våre
ti råd til foreldre

og
ti råd til barnebarn


ARVEREGLENE
Ønsker du at barnebarna dine skal arve noe etter deg?
Les om arvereglene, om testamente og veiledning om hva du bør tenke på når det gjelder arv til barnebarna.

I MEDIENE

Her finner du linker til medieoppslag som på ulike måter gjelder besteforeldre.
Klikk her
 

Right 3