Besteforeldre - bestemor - bestefar

     Besteforeldre.no

   Besteforeldre finnes i alle
    størrelser og i flere farger.
Hans Oscar 6 år
MENY

MENY

Startsiden
Om besteforeldre
Veiledning

Forskning
Lov og rett
Mine besteforeldre
Aktivitetstips
Om oss
 


REDAKTØR

Besteforeldre.no er et uavhengig nettsted for besteforeldre.
Nettstedet er ikke knyttet til noen forening eller interesse-organisasjon.
[LES MER]
Besteforeldre.no redigeres av Oddbjørn Evenshaug.


 
Om besteforeldre
 

Forskjellige besteforeldretyper

En kan være besteforeldre på mange forskjellige måter. I besteforeldreforskningen har en forsøkt å systematisere de mange variasjonene i besteforeldrenes roller og funksjoner i ulike besteforeldretyper. I en av de mest kjente forsøkene på å beskrive slike typer skjelnes det mellom fem hovedtyper besteforeldre:

1. “Den formelle typen" kjennetegnes ved at den følger antatt foreskrevne roller for besteforeldre. Dette er den besteforeldretypen som trekker klare linjer mellom det å være foreldre og besteforeldre, og som holder seg langt unna å gi råd til foreldrene.

2. “Morosøkeren” har et uformelt og lekende forhold til barnebarna. Denne besteforeldretypen fokuserer på den gjensidige gleden ved kontakten med barnebarna og vil først og fremst være lekekamerat og være med i barnebarnas fritidsaktiviteter.

3. “Den distanserte besteforeldretypen” dukker fram fra skyggene i ferier, ved jul, fødselsdager og andre anledninger, men er ellers temmelig fjern.

4. “Foreldresurrogaten” har daglig kontakt med barnebarna, deltar aktivt i barnefamiliens daglige liv og påtar seg gjerne mye omsorgsansvar.

5. “Reservoir av familievisdom” er en besteforeldretype som har et autoritært og patriarkalsk forhold både til barnebarna og deres foreldre. Autoritetslinjene er klare, og bestefar er ofte en som har spesielle ferdigheter og ressurser.

Endrer type
Det er viktig å være klar over at en slik typeinndeling er en grov og forenklet beskrivelse av besteforeldre og derfor gir et overflatisk bilde av virkeligheten. Ingen kan plasseres i bare den ene eller den andre ”båsen” alene. Mye tyder dessuten på at måten besteforeldre fungerer på ikke er noe statisk som kan knyttes til en bestemt type en gang for alle. Måten besteforeldrene fungerer på vil tvert i mot kunne forandre seg gjennom livsløpet etter hvert som både besteforeldrene og barnebarna blir eldre. For eksempel har en funnet at ”morotypen” er mest vanlig blant besteforeldre med yngre barnebarn, mens hyppigheten av den formelle typen øker når barnebarna blir eldre.

Forholdet til barnebarna og foreldrene
En annen måte å beskrive besteforeldrerollen på er å ta utgangspunkt i ulike sider ved besteforeldrenes forhold til barnebarna og deres foreldre. I en av de mest kjente amerikanske besteforeldreundersøkelsene skjelnet man mellom følgende hoveddimensjoner: For det første i hvilken grad besteforeldrene og barnefamilien utveksler tjenester, dvs. gir og mottar hjelp fra hverandre, og for det andre i hvilken grad besteforeldrene utøver det man kan kalle foreldrelik innflytelse, dvs. deltar i barneoppdragelsen og gir råd og veiledning til barnebarna og foreldrene. Dessuten var man opptatt av i hvilken grad det var kontakt mellom besteforeldrene og barnebarna. Ved å kombinere disse dimensjonene kom man fram til følgende besteforeldretyper:

1. Den uengasjerte besteforeldretypen, som kjennetegnes ved lite utveksling av tjenester, lite foreldrelik innflytelse og lite kontakt med barnebarna.

2. Den passive typen, som også kjennetegnes ved lite utveksling av tjenester, lite foreldrelik innflytelse, men som har noe mer kontakt med barnebarna.

3. Den støttende typen, som først og fremst kjennetegnes ved at en er opptatt av å utveksle tjenester.

4. Den autoritative typen, som først og fremst er opptatt av å ha en innflytelse som likner på foreldrenes.

5. Den influerende typen, som legger stor vekt på å utveksle tjenester og på foreldrelik innflytelse. Dette er den besteforeldretypen som har mest kontakt med barnebarna.

Tre typer forhold
Endelig skal vi nevne et tredje forsøk på å typebeskrive besteforeldre-barnebarn-forholdet, der en ved å skjelne mellom tre grunnleggende forhold på en måte sammenfatter de ovennevnte typebeskrivelsene:

1. Det fjerne forholdet, som er preget av at besteforeldrene har stor avstand til barnebarna. Forholdet til barnebarna er her ritualistisk og symbolsk.

2. Det kameratslige forholdet, som kjennetegnes ved at besteforeldre og barnebarn er mye sammen i fritiden på en måte som begge parter er veldig tilfredse med. Dette er nok den mest vanlige typen i vår kultur i dag.

3. Det involverte forholdet fokuserer på den aktive oppdragerrollen i forhold til noen av barnebarna og opptrer mer som foreldre enn besteforeldre. De har nærmest daglig kontakt med barnebarna. Selv om de kan være spontane og lekne i forhold til barnebarna, utøver de også en betydelig grad av autoritet over dem ved å stille konkrete og enkelte ganger også krevende forventninger.

Uklar og tvetydig rolle
Mangfoldigheten og variasjonene i oppfatningen og praktiseringen av besteforeldrerollen avspeiler at besteforeldrerollen er en noe uklar og flertydig rolle. Besteforeldrerollen er blitt kalt en ”rolleløs rolle”. Derfor finner en da også at besteforeldre flest sjelden har en klart gjennomtenkt oppfatning av sin rolle som er tilpasset deres egen og familiens livsstil. Derimot har nok de fleste enkelte regler og ønsker som preger deres forhold til barnebarna. For eksempel ønsker mange å være en slags ”advokat” for barnebarna og mekler mellom barnebarna og foreldrene ved konflikter, og de vil gjerne støtte barnebarna og på ulike måter være til glede for dem. På den annen side ønsker besteforeldre flest ikke å være for påtrengende eller ”foreldreaktive”, og de prøver ikke å være for gammeldagse. I det hele tatt ser det ut til at dagens besteforeldre er mer opptatt av å være støttespiller, samtidig som de avviser den autoritative rollen som kanskje var alminnelig for noen tiår siden.

Se også
* Ikke-innblandingsnormen

[Til toppen]

_______________

[Hjem] [Om besteforeldre] [Veiledning] [Forskning] [Lov og rett] [Aktivitetstips]
 [Mine besteforeldre] [Om oss]

Copyright © 2005-2017 Besteforeldre.no All rights reserved

Ansv. redaktør Oddbjørn Evenshaug

 

 

 

 

 
GODE RÅD


Ti råd til besteforeldre
Les våre ti råd til besteforeldre om deres forhold til barnebarn og deres foreldre.  
- Les også våre
ti råd til foreldre

og
ti råd til barnebarn


ARVEREGLENE
Ønsker du at barnebarna dine skal arve noe etter deg?
Les om arvereglene, om testamente og veiledning om hva du bør tenke på når det gjelder arv til barnebarna.

I MEDIENE

Her finner du linker til medieoppslag som på ulike måter gjelder besteforeldre.
Klikk her
 

Right 3